Klima se mění, smrky chřadnou. Lesy města Olomouce trápí i stav listnáčů

Olomouc je pátým největším obecním majitelem lesa u nás. O téměř čtyři tisíce hektarů lesa se stará městská akciová společnost Lesy města Olomouce. Na základě pachtovní smlouvy provádí těžební a pěstební práce, vykupuje, prodává a dopravuje dříví, věnuje se lesnímu školkařství, výrobě a prodeji palivového dříví a stará se také o poradenskou činnost a lesní pedagogiku. V posledních letech Lesy města Olomouce stojí nejvíce úsilí těžba po vývratech a nemocných a poškozených stromů. „Bohužel i rok 2018 bude v tomto směru podobný jako předchozí léta. Jen zpracování následků větrné kalamity z poloviny letošního března předpokládáme až do konce pololetí tohoto roku,“ říká ředitel společnosti David Janásek.

Ilustrační foto: Lesy města Olomouce

Jaká je stávající kondice lesů v majetku Olomouce, o které se vaše společnost stará? Stačíte provádět plánovanou těžbu nebo vás v poslední době naplno zaměstnává těžba, která je důsledkem kalamit nebo stále častějšího onemocnění dřevin?

Prakticky už čtvrtým rokem v řadě nás skutečně naplno zaměstnává takzvaná nahodilá těžba, tedy těžba prováděná za účelem zpracování stromů po vývratech, stromů nemocných či jinak poškozených. Takovou těžbu musíme provádět zejména v porostech se zastoupením smrku. Hlavní příčinou chřadnutí smrkových porostů je totiž změna klimatu a s tím související zvyšující se průměrná roční teplota a snížený celkový úhrn srážek s nerovnoměrnou distribucí i intenzitou. Důsledkem je rychlý odtok srážkových vod a nízká schopnost lesní půdy přijímat vláhu.

Týkají se problémy skutečně nejvíce smrkových porostů nebo nemocemi trpí i jiné druhy dřevin?

Je smutnou skutečností, že nahodilou těžbu jsme nuceni řešit také v listnatých porostech se zastoupením jasanu, který je napaden houbovým patogenem Chalara fraxinea. Zdravotní stav ostatních dřevin také není v ideálním stavu, odumírají lípy i olše. Dalším problémem, který ovlivňuje objem těženého dříví, je narušená stabilita porostů. U takových porostů je i běžně neškodný vítr velkým rizikem a dochází k jejich dalšímu rozvracení. To s sebou přináší další zvýšené náklady na zpracování dříví a v mnoha případech dřevní hmota poškodí již zalesněné plochy, které sousedí s těmito porosty.

Bohužel i rok 2018 bude v tomto směru podobný jako předchozí léta. Jen zpracování následků větrné kalamity z poloviny letošního března předpokládáme až do konce pololetí tohoto roku. Obnova porostů samozřejmě probíhá v maximální možné míře.

Část lesů, kde byl vyhlášen zákaz, je turisticky využívaná. Dodržují lidé nařízení? Mají pochopení pro mimořádný stav?

K žádosti o vyhlášení zákazu vstupu do lesů jsme dospěli po zralé úvaze s ohledem na bezpečnost návštěvníků lesa. Spousta stojících stromů má narušenou stabilitu a hrozí tak jejich pád. Navíc se v lesích pohybuje těžká lesní technika.

Jak byste zhodnotil uplynulý rok z pohledu Lesů města Olomouce?

V rámci jarního zalesnění bylo osazeno 67,24 hektarů holin v prvním zalesnění. V podzimních měsících proběhlo první zalesnění na ploše 64,57 hektarů. Celkově tak byla plocha prvního zalesnění 131,81 hektarů holin. Vylepšení kultur, tedy dosazení uhynulých sazenic z prvního zalesnění, proběhlo na ploše 9,52 hektarů a přirozená obnova činila 11,39 hektarů. Při prvním zalesnění a vylepšení kultur bylo vysazeno více jak 908 tisíc kusů sazenic. V roce 2017 naše společnost také investovala peníze do nákupu lesní techniky a rekonstrukce lesní cesty Berounka, k čemuž jsme využili dotačních titulů v rámci operačního Programu rozvoje venkova. Nově se nám podařilo vybudovat i oplocení lesní školky Grygov. Z pohledu objemu prací v těžební i pěstební činnosti byl však rok 2017 velice náročný.

Čím to bylo způsobeno?

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 jsme v souladu s platnou legislativou zpracovali veškerou nahodilou těžbu vzniklou v předchozím roce. Ke konci měsíce května a v červnu byly objemy těžeb proti předchozímu období na minimální úrovni a na trhu byl relativní nedostatek dřevní hmoty. Zlom nastal v průběhu měsíce června, kdy došlo k druhému rojení kůrovce a objem těženého dříví prudce stoupl nejen v našich lesích, ale i u ostatních vlastníků lesních pozemků. Problémy s kůrovcovou kalamitou postihly také řadu států ve středoevropském regionu.

Lesy města Olomouce

Aktuální výměra lesního majetku akciové společnosti Lesy města Olomouce je zhruba 3 850 hektarů. V letech 2014 a 2015 firma část lesů v Litovelském Pomoraví prodala Agentuře ochrany přírody a krajiny. Šlo o lesní pozemky nacházející se zejména v přírodních rezervacích. „Samozřejmě, že se také snažíme vykupovat lesní pozemky navazující přímo na stávající lesní majetek. Základem lesnické strategie organizace je trvale udržitelné hospodaření v lesích, založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění nejen produkčních funkcí svěřených lesů. Jsme držitelem certifikátu PEFC, to znamená, že hospodaření v lesích odpovídá požadavkům trvale udržitelného hospodaření,” ředitel společnosti David Janásek.

Společnost Lesy města Olomouce vznikla v říjnu 2010. Navázala na Správu lesů města Olomouce, kterou založilo město Olomouc na začátku roku 1993 jako příspěvkovou organizaci k obhospodařování navráceného lesního majetku.