O bývalý vápencový lom v Krčmani se stará společnost Semix

Známá přírodní památka Strejčkův lom, která se nachází mezi obcemi Krčmaň a Grygov nedaleko Olomouce, je již několik let v péči potravinářské společnosti Semix Pluso z Otic u Opavy. Firma odkoupila pozemky od soukromých vlastníků v roce 2007 s cílem znovuoživit biologickou hodnotu této významné přírodní lokality.

Strejčkův lom mezi Grygovem a Krčmaní na Olomoucku, kde se v minulosti těžil vápenec, je dnes přírodní památkou.

Zhruba do první dekády 20. století se v lomu těžil vápenec, následně byl ponechán ladem a využíval se zčásti jako pastvina nebo pole, popřípadě zdroj trávy na seno. Extenzivní hospodaření mělo pozitivní vliv na vývoj stepní fauny a flory.

Od roku 1941 je bývalý vápencový lom památkově chráněn. Představuje totiž v intenzivně obhospodařované a fádní krajině často poslední a jediné útočiště pro vymírající rostliny a živočichy, kteří jinde prostor a podmínky pro přežití nenajdou.

Blízká obalovna rezervaci uškodila

V roce 1952 byla na výměře 66,25 arů vyhlášena přírodní rezervace. V roce 1969 však byla na okraji rezervace provizorně umístěna obalovna silniční drti, jejíž provoz zde zůstal až do roku 1974. Přitom došlo k narušení přírodních podmínek rezervace. Jednak samotným provozem obalovny, jednak úpravou manipulačního prostoru a vozovky z bývalé polní cesty procházející lokalitou rezervace. Dodnes jsou v lokalitě patrné zbytky asfaltu a dalších stavebních objektů.

Území od roku 2013 patří do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.

V roce 1975 se rezervace rozšířila o cenné porosty navazující na původní území severovýchodním směrem k lomu. Celková výměra chráněné plochy se zvětšila na 2,3703 hektaru. V březnu 1983 došlo v rezervaci na ploše 1869 metrů čtverečních ke shrnutí drnu buldozerem za účelem vytvoření provizorní cesty pro průjezd nákladních automobilů Vodohospodářských staveb Brno provádějících nedaleko rekultivaci pole. Došlo ke značnému poškození stepní vegetace. Koncem září 1992 bylo provedeno pokosení travních porostů spojené s odstraněním stařiny a prořezáním některých keřových porostů. V dalších letech však stupeň zarůstání Strejčkova lomu dřevinami dosáhl takového stadia, že souvislé plochy stromů a keřů již zcela zastínily 40 procent jeho plochy a vytlačily tak nejcennější zástupce stepní flory a fauny. Ti byli nuceni stahovat se na osluněné části lokality, které se bohužel stále zmenšovaly. Hozený záchranný kruh představovalo rozhodnutí majitelů společnosti Semix Pluso vykoupit pozemky s cílem přeměnit ornou půdu v biokoridor s osevem regionální květnaté směsi a zvýšit tak přežití mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Lom je vzácný bohatou populací koniklece velkokvětého.

Semix oživil biologickou hodnotu lokality

Semix se zaměřil na znovuoživení biologické hodnoty této významné lokality a zachování jejího přírodního bohatství. Aby se z lomu nestala z biologického hlediska bezcenná zarostlá jáma, bylo potřeba učinit několik opatření – především odstranit převládající části keřů a stromů a rozšířit podíl výhřevných ploch s málo zapojenou vegetací, čímž byla podpořena rozrůzněnost a proměnlivost ploch na všech výškových úrovních lomu. Podařilo se tak navrátit a zvýšit biologickou hodnotu lomu s ohledem na okolní ráz a funkci krajiny, uchovat charakter lomu coby připomínku činnosti minulých generací, které ho otevřely a využívaly, zvýšit naučně-vzdělávací funkci lomu, vyloučit jakékoli komerční využití lomu a jakoukoli formu výdělečné činnosti v prostorách lomu a zabezpečit zachování přírodních hodnot pro společnost a budoucí generace.

V lokalitě i nadále probíhá pravidelná kontrola a údržba, která spočívá v mozaikovité seči a redukci rozrůstajících se dřevin a křovin. Od roku 2013 je území zařazeno pro svou cennost a bohatou populaci koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) do soustavy Natura 2000 evropsky významné lokality. Strejčkův lom je přístupný veřejnosti, ovšem na vlastní nebezpečí. „Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali pravidla a nezakládali v lomu ohniště, nezpůsobovali nepořádek a nešlapali po kytkách koniklece, když kvetou. Přijďte se pokochat přírodou, ale chovejte se ohleduplně,“ žádá ředitel společnosti Semix Pluso Michal Čižmár.

V místech někdejší těžby lze narazit i na kudlanku nábožnou.

Partner Koalice proti palmovému oleji

Co vedlo majitele společnosti Semix k tak netypickému kroku – odkoupit pozemky za účelem obnovy původní krajiny a vytvoření životních podmínek pro mnoho druhů chráněných a ohrožených živočichů? Kdo zná filozofii majitelů této výhradně české potravinářské firmy a měl již možnost se seznámit s některými počiny, dobře ví, že lokalita na Olomoucku není jedinou, o kterou se Semix stará. Semix vlastní nebo má v pronájmu šest přírodních areálů v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Jak tvrdí zakladatel Koalice proti palmovému oleji David Číp, Semix vyniká nejen kvalitou svých produktů, ale i přístupem k ochraně přírody a životního prostředí: „Semix je vzorem pro ostatní společnosti jak u nás, tak i v zahraničí. Realizuje, a to zatím ve zcela nebývalé míře, vlastní, velice smysluplné projekty. Semix je dobrým příkladem, jak se úspěšná tuzemská firma s mezinárodní působností může stát velmi významným hybatelem v ochraně přírody. Svými aktivitami stírá rozdíly mezi prosperující firmou s odpovědným přístupem k ochraně přírody a životního prostředí a specializovanými organizacemi.“ I proto Koalice proti palmovému oleji Semix oslovila, aby se stal jejím historicky prvním generálním partnerem.

Pozitivní reakce zákazníků, ochránců přírody a veřejnosti management firmy přirozeně těší. „Bereme z české přírody kvalitní suroviny, ze kterých vyrábíme naše zdravé produkty bez přídatných látek. Zároveň přírodě vracíme, co nám dává – aktivně ji chráníme a snažíme se ji udržet zdravou. Jsme s přírodou úzce spojeni,“ říká Michal Čižmár a doufá, že svou podnikatelskou filozofií Semix inspiruje další subjekty a jednotlivce.

Michael Rafaj