Mezi Spojenci v Normandii byl i Karel Gryc z Račic na Vyškovsku

V roce 1944 se 6. června v Normandii vylodila spojenecká vojska, která významným způsobem zasáhla do dalších bojů v Evropě. Jedním z vojáků, který se invaze na straně Spojenců účastnil, byl rodák z Vyškovska Karel Gryc.

Identifikační karta Karla Gryce. Foto: archiv D. Stryjové

Narodil se 29. ledna 1903 v Račicích v rodině chalupníka a tkalce Antonína Gryce a jeho manželky Marie, rozené Slané. Pocházel ze šesti dětí. Základní školu absolvoval v Račicích, poté se vyučil v Brně v restauraci U tří kohoutů číšníkem. V roce 1926 odcestoval do Hamburku, kde pracoval několik měsíců jako potápěč při opravách mol, aby získal peníze potřebné na cestu do Ameriky. Odjel tam v roce 1928 jako topič zaoceánského parníku. Vylodil se v Brazílii, kde našel zaměstnání jako číšník v Rio de Janeiru.

Z číšníka vojákem

Po několika klidných letech prožitých v rušné jihoamerické metropoli však do jeho života zasáhly dramatické události druhé světové války, které ho nutily k přemýšlení, jak pomoci své těžce zkoušené vlasti. Východisko uviděl v dobrovolném vstupu do řad československé zahraniční armády. Za tím účelem se přihlásil na československé vyslanectví v Rio de Janeiru, odkud pak tehdejší Cargé d Affaires Nosek odeslal 25. dubna 1942 na exilové Ministerstvo zahraničních věcí ČSR do Londýna následující depeši:

„Hlásím tímto, že v nejbližších dnech odsud odjede další krajan, Karel Gryc, jenž se přihlásil do československé zahraniční armády a byl při lékařské prohlídce uznán schopným bez vady. Přihláška jmenovaného byla dvojmo předána britskému generálnímu konsulátu. Karel Gryc se narodil v Račicích 29. ledna 1903, je svobodný a povoláním číšník. Kromě Gryce hlásilo se zde do armády ještě asi 5 krajanů ve vojenském věku a v Sao Paulu as 8. Bohužel žádný z nich však nebyl při lékařské prohlídce uznán schopným bez vady. Podepsán Chargé d Affaires Nosek.“

Památník na hřbitově padlých amerických vojáků nad Omaha Beach v Colleville-sur-Mer. Foto: Dagmar Stryjová

Četař v operaci Overlord

Poté již události dostávají rychlý spád. Z Rio de Janeira je Karel Gryc 28. dubna 1942 odeslán lodí do Siera Leone v Africe, odkud v polovině května téhož roku  pokračuje na palubě lodi Lonbardy dále do Anglie. Vyloďuje se 4. června v Liverpoolu. Zde se prvním místem jeho pobytu stává budova Royal Patriotic school, odkud je po čtyřech dnech odeslán do Chard, kde je 12. června 1942 oficiálně začleněn do řad naší zahraniční armády. Stává se tak po podepsání prohlášení, v němž se konstatovalo: „Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že se dobrovolně dávám k disposici vládě československé a že souhlasím, abych byl zařazen do československé armády, budu-li uznán schopným vojenské služby. Prohlašuji dále, že činnou službu vojenskou u čs. jednotek nastoupím ihned, jakmile budu k tomu vyzván, a že nemám žádných výhrad co do místa anebo zvláštního vojenského služebního zařazení. Než budu povolán k odvodu (presentaci) a k nástupu činné služby vojenské, oznámím ihned čs. voj. Evid. Úřadu (Czechoslovak Military Office, 114 Park Street, London, W. I) každou změnu svého trvalého bydliště a přesnou novou adresu. V Chard dne 9. června 1942 Gryc Karel.“

Po absolvování nejnutnějšího vojenského výcviku byl přidělen v hodnosti četaře ke štábní rotě 1. československé samostatné brigády v Anglii. Jejím úkolem bylo účastnit se po boku Spojenců dlouho připravované operace Overlord, která se měla stát největší vyloďovací akcí vojenské historie.

Mapa bojů na francouzském pobřeží ve dnech 6. až 8. června 1944. Foto: D. Stryjová

Protože se však obecné načasování operace muselo odvíjet od počasí, nebyl stanoven pevný termín vylodění, aby bylo kvůli počasí možné invazi o jeden či více dnů pozměnit. Nakonec 8. května 1944 bylo rozhodnuto, že oním dnem D bude 5. červen 1944. K vylodění byla vybrána pobřežní oblast ležící mezi městem Caen a poloostrovem Cotentin. Její území bylo rozčleněno do 5 úseků nazvaných Omaha, Utah, Juno, Gold a Sword. Na prvních dvou plážích se měli vylodit Američané, na zbývajících třech Britové a Kanaďané. Dne 5. června však nad kanálem La Manche zuřila prudká bouře, proto vrchní velitel operace odložil invazi o jeden den, kdy mělo nad kanálem panovat celkem slušné počasí, za kterého byla operace uskutečnitelná.

Místo USA návrat do rodné vsi

Dne 6. června 1944 vysadilo přes tisíc námořních lodí a 4 200 výsadkových plavidel podporovaných 1 450 děly válečných lodí a 200 protiletadlovými děly na pěti písečných plážích Normandie mezi řekami Orne a Vire ve dvou sledech dvanáct pěších divizí, jednu tankovou divizi, čtyři tankové brigády a jednu brigádu speciálních ženijních tanků. Symbolem celé operace se stala pláž Omaha, která zastínila boje v ostatních sektorech spojeneckého vylodění, protože Američané museli bojovat proti velmi dobře připravenému nepříteli v obzvláště obtížných podmínkách. A tento krutý úsek pláže, dnes plný rekreačních domků a tichem dýchající pohody, zůstal již na věky známý jako Krvavá Omaha. Po těžkých a vysilujících bojích se operace Overlord zdařila a jednotky Spojenců začaly úspěšně postupovat do evropského vnitrozemí.

Vylodění Spojenců. Foto: history.army.mil

Přímých bojových střetů s nepřítelem se do 8. května 1945 účastnil jako řidič štábní roty kolových vozidel také Karel Gryc. Bojoval u Dunkerku i na jiných místech západní Evropy. Po osvobození setrval ještě krátký čas v řadách naší zahraniční armády jako její příslušník, než byl 17. července 1945 demobilizován. Protože ho to však stále táhlo domů, do rodných Račic, zpátky do Ameriky se po ukončení války již nevrátil. Zemřel 20. října 1976 ve věku 73 let ve své rodné vesničce. Posledním místem jeho odpočinku se stal tichý račický hřbitůvek.