Světové přezdívky. Haná má své Benátky, Athény i Versailles

Přezdívkami ve stylu známých míst světa se mohou pyšnit některá města na Hané. Litovli se pro rozvětvenou řeku Moravu říká Hanácké Benátky, Prostějov zase díky někdejší početné a vzdělané židovské komunitě získal označení Hanácký Jeruzalém. Ne všechny přezdívky ale vyznívají pozitivně, Přerov se pro četnou kriminalitu stal Hanáckým Detroitem.

Olomouc – Hanácký Oxford
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Foto: pf.upol.cz

Proč se Olomouc v nadsázce přirovnává ke slavnému univerzitnímu městu v Anglii, je celkem jasné. Sama se může pochlubit vyhlášenou univerzitou, druhou nejstarší v České republice a nejstarší na území Moravy. Univerzitu Palackého, respektive jejího prvního přímého předchůdce, založili v prosinci roku 1573. Skládá se z osmi fakult – Cyrilometodějské teologické, lékařské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické, právnické (na snímku), fakulty tělesné kultury a fakulty zdravotnických věd. Nacházejí se na různých místech Olomouce v moderních i historických budovách. Do krajského města díky univerzitě ročně proudí zástupy studentů, což obohacuje kulturní život a také celkovou atmosféru ve městě.

Litovel – Hanácké Benátky
Přímo pod litovelskou radniční věží protéká rameno řeky Moravy Nečíz. Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Litovel založil král Přemysl Otakar II. kolem poloviny 13. století v krajině protkané rameny řeky Moravy. Ta místním sloužila jako přirozená ochrana před nepřáteli či jako zdroj obživy – rybolov. Podle historických pramenů městem dříve protékalo devět říčních ramen, v současné době jich možné napočítat šest. Litovli dala přiléhavý název Hanácké Benátky. Jedno z ramen, Nečíz, protéká přímo pod téměř 70 metrů vysokou věží radnice (na snímku) a hlavním čtvercovým náměstím. Přes jinou, Hlavní nebo také Svatojánskou Moravu, zase vede třetí nejstarší funkční kamenný most v Česku. Jmenuje se Svatojánský a první zmínka o něm pochází z roku 1592.

Prostějov – Hanácký Jeruzalém
Pozůstatek židovského ghetta v prostějovské Uprkově ulici. Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Prostějov se v minulosti stal centrem vzdělanosti. Zásluhu na tom měla početná komunita Židů, kteří ho obývali. Město původně tvořila také dvě židovská ghetta, z nich se ale dodnes zachovaly pouze fragmenty. Ty každopádně stojí za zhlédnutí, jako například blok domů v Uprkově ulici zvaný „Špalíček“ (na snímku). Kousek od něj stojí dvě bývalé synagogy, v současnosti sloužící pro náboženské obřady jiným církvím. Židé mající smysl pro vědu a pokrok dali Prostějovu přezdívku „Hanácký Jeruzalém“. Ve městě se narodili světově uznávaný filozof Edmund Husserl, hudební skladatel Ignaz Brüll nebo také továrník a podnikatel věnující se suknu a střižnému zboží Feith Ehrenstamm. V roce 2017 v Prostějově vznikl spolek Hanácký Jeruzalém. Jeho členové si dali za cíl pečovat o židovské kulturní dědictví a rozvíjet jeho odkaz i budoucnost.

Kroměříž – Hanácké Athény
Množství škol dalo Kroměříži lichotivou přezdívku. Foto: Arcidiecéze olomoucká

Pokud by někdo chtěl „nosit sovy do Athén“, nemusí putovat až do Řecka. Hanácké Athény se totiž říká Kroměříži. Město uchvátí svými památkami, z nichž se některé nacházejí dokonce i na seznamu UNESCO. Jedná se o monumentální Arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu v přírodně krajinářské úpravě anglického typu a raně barokní libosad Květnou zahradu. Vedle toho hostí Kroměříž celou řadu kulturních akcí spojených s hudbou, poznáváním, květinami a mnoha dalšími věcmi. Nechybí ani centra vzdělávání, ve městě sídlí mimo jiné Arcibiskupské gymnázium (na snímku rozlehlá budova uprostřed), Evropský polytechnický institut či Ústav analýzy a chemie potravin Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vyškov – Hanácké Versailles
Vyškovská radniční věž z 16. století. Foto: Město Vyškov

Památkově chráněné a hodnotné historické jádro přineslo Vyškovu označení Hanácké Versailles. Na Masarykově náměstí stojí renesanční radnice s věží (na snímku), kterou zbudovali roku 1569. Nedaleko se nachází morový sloup upomínající na půlstoletí trvající epidemii, kašna, studna, případně zbytky středověkých městských hradeb. Z církevních staveb dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vyškov měl původně také svůj hrad. Ve druhé polovině 17. století ho přestavěli na zámek, k němu přiléhá zahrada s lodžií z roku 1673. Pamětihodností je však ve Vyškově mnohem více.

Přerov – Hanácký Detroit
Zubří hlava souvisí s rodem pánů z Pernštejna, kteří vládli v Přerově od roku 1475. Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Jediné z měst na Hané, jehož přezdívka vyznívá nelichotivě, je Přerov. Na Hanácký Detroit ho lidé překřtili kvůli vysoké kriminalitě. Podle statistiky z roku 2016 připadal ve městě jeden útok na 488 obyvatel. Přerov patří mezi riziková místa i kvůli početné romské komunitě. Počet deliktů se ale postupně snižuje. Na magistrátu pracuje manažer prevence kriminality, v ulicích se pohybují asistenti. Město charakteristické symbolem zubra nebo siluetou zámku (na snímku) se stává přívětivějším a otevřenějším. Označení „Detroit“ tak z mapy regionu dost možná časem zmizí.